ข้อมูลผู้บังคับบัญชา

ผบก.สฝจ.สพฐ.ตร.

พล.ต.ต. กัลป์ ทังสุพานิช

ผู้บังคับการสถาบันฝึกอบรม และวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

รอง ผบก.สฝจ.สพฐ.ตร.

พ.ต.อ.วิทวัส บูรณะ

                                                    รองผู้บังคับการสถานบันฝึกอบรม และวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
 

พ.ต.อ.หญิง กนิษฐา ชื่นแย้ม

                                                 นวท.(สบ 5) สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

ผกก.สฝจ.

พ.ต.อ.พันดาว ดำขำ

                                                                                 ผู้กำกับการ ฝ่ายฝึกอบรม

พ.ต.อ.พิทักษ์ วาฤทธิ์

                                                                                  ผู้กำกับการ ฝ่ายอำนวยการ

พ.ต.อ.สมศักดิ์ พิกุลทอง

ผู้กำกับการ ฝ่ายปกครอง

พ.ต.อ.หญิง สุวรินทร์ เลี้ยงกอสกุล

นวท.(สบ 4) ฝ่ายพัฒนา

พ.ต.อ.อรรถพร ภมรมานพ

นวท.(สบ 4) กลุ่มงานมาตรฐาน