ภารกิจผู้บังคับบัญชา

วันที่ 22-23 ม.ค. 67
การตรวจ ติดตามคุณภาพภายในระบบมาตรฐานหน่วยตรวจ ISO 17020 ของ กสก.ศพฐ.6
ประธาน พล.ต.ท.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ที่ปรึกษา (สบ 8) สพฐ.ตร.
ผู้บังคับบัญชา ศพฐ.6 พล.ต.ต.หญิง ปิยะเนตร ไชยหาญ ผบก.ศพฐ.6
ผู้เชี่ยวชาญ พ.ต.อ.ณัฐ บุรณศิริ นวท.(สบ 5) พฐก.
คณะผู้ตรวจประเมิน พ.ต.อ.หญิง กนิษฐา ชื่นแย้ม นวท.(สบ 5) สฝจ. และ พ.ต.อ.ธนบดี บุญพา นวท.(สบ 4) กสก.ศพฐ.7 พร้อมคณะ
หน่วยรับการตรวจประเมิน กสก.ศพฐ.6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *